Statut, podstawa działania

Podstawę działania stanowi akt powołania przez proboszcza Parafii ks. Prałata Stanisława Majewskiego jednostki organizacyjnej pn. Parafialny Ośrodek „SAMARYTANIN” przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu z dnia 1 maja 2011 roku oraz powołanie z dniem 1 listopada 2011r.Dziennego Domu Pomocy Społecznej a także powołanie z dniem 1 października 2013r. Całodobowego Ośrodka Wsparcia.

Statuty
DDPS   czytaj dalej>>
COW    czytaj dalej>>

Regulaminy

DDPS  i COW czytaj dalej >>

Cel

Celem działalności ośrodka prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny jest  wsparcie  osób niepełnosprawnych, chorych i starszych w pobycie dziennym i całodobowym. rehabilitacja i terapia zajęciowa.

Misja

Działalność naszą kierujemy do mieszkańców Torunia wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Uczestnikom zapewniamy ochronę godności osobistej/ poczucie niezależności poczucie intymności bezpieczeństwa i uznania. Parafia będąca równocześnie Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego wypełnia swoją misję i charyzmat miłosierdzia poprzez  wspieranie tej grupy osób m.in.  w  formie  dziennego  domu pomocy społecznej i całodobowego ośrodka wsparcia.

Historia działalności

Ośrodek Parafialny „SAMARYTANIN” powołany został 1 maja 2011r. W obiekcie wybudowanym przy udziale środków z Unii Europejskiej,samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminy Miasta Toruń, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i  własnych środków Parafii. W listopadzie 2011 rozpoczął działalność Dzienny Dom Pomocy Społecznej najpierw dla 20 osób,obecnie dla 37 osób. W październiku 2013r. Parafia za zgodą zarządu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozszerzyła zakres usług społecznych o całodobowy pobyt dla 10 osób. Obecnie dostępnych jest 13 miejsc w tym systemie wsparcia. W Ośrodku znajduje się  parafialny zespół CARITAS oraz Akademia Walki z Rakiem Fundacji Światło. Od sierpnia 2011r. W Samarytaninie przebywają siostry zakonne ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wypełniając charyzmat miłosierdzia w naszym Sanktuarium.

Struktura organizacyjna

Oferta szczegółowa

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Ośrodku Parafialnym SAMARYTANIN w Toruniu przy ul. św. Faustyny 12 przez 5 dni w tygodniu otwarty jest w godz.8.00-16.00. Uczestnikom zapewnia się usługi w ramach zajęć indywidualnych lub zespołowych polegające na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Prowadzone są treningi umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu oraz umiejętności spędzania czasu wolnego, a także umiejętności społecznych i interpersonalnych. Terapia zajęciowa obejmuje różne formy indywidualne i grupowe /plastyka, robótki ręczne ,prace
dekoracyjne, kolorowanki itp./. Zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, edukacyjne i kulturalno-oświatowe prowadzone są zarówno przez zatrudniony wykwalifikowany personel jak i wolontariuszy w tym edukatorów, logopedę i dietetyka, od wielu lat współpracujących z ośrodkiem. Dobór indywidualnych działań następuje po przyjęciu postępowania wspierająco-aktywizującego każdego uczestnika. Wszyscy otrzymują śniadanie i obiad. Tradycyjnie już w w przerwie zajęć terapeutycznych bądź innych uczestnicy otrzymują kawę, herbatę lub inne napoje, drobne słodycze, ciasteczka, owoce itp. Wspólnota stołu jest ważnym momentem w życiu tej społeczności. Dodatkowo pensjonariusze są objęci opieką duchową, w ramach której mogą uczestniczyć w modlitwach. Ważne dla większości obecnych/osoby wyznania rzymsko-katolickiego/ i przyszłych pensjonariuszy są cotygodniowe msze święte i nabożeństwa w samarytańskiej kaplicy . W Ośrodku w okolicznościach stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 zapewnione są środki ochrony osobistej i do dezynfekcji pomieszczeń.

Nasze usługi

1. opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji (w tym pielęgnacji w czasie choroby), opiece higienicznej, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, kontaktach z otoczeniem,
2. bytowe, – miejsce pobytu, wyżywienie/3 posiłki dziennie z możliwością dodatkowych oraz dietetycznych wg wskazań lekarza/, utrzymanie czystości oraz w okolicznościach stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 środki ochrony osobistej i do dezynfekcji pomieszczeń ,
3. wspomagające, – umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie/rehabilitacja/, stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, itd.
Sposób świadczonych przez nas usług uwzględnia w szczególności wolność/gwarantujemy tolerancję wyznania poglądów/, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, jak również ich indywidualne potrzeby oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności.

Koszty pobytu

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej uczestnicy ponoszą tylko opłatę za 2 posiłki/śniadanie i obiad/ w wysokości ustalanej dla każdej umowy z prezydentem miasta Torunia. Gmina Miasta Toruń dofinansowuje to zadanie publiczne w wysokości nie większej niż 80% Do końca czerwca 2023r kwota za posiłki wynosi. 12 zł,od 1 lipca 2023r. – 13 zł. Kolejna zmiana nastąpi 1 stycznia 2024r.

W Całodobowym Ośrodku wsparcia opłata za pobyt wynosi 70% dochodu i jest ustalana przez MOPR w decyzji o skierowaniu do ośrodka. To zadanie publiczne Gmina Miasta Toruń finansuje w 100 %, jednak Parafia w miarę pozyskiwanych funduszy od darczyńców , w tym z Fundacji Samarytanin, wspomaga funkcjonowanie placówki.

Zasady korzystania z oferowanych usług

W związku z realizacją zadania publicznego na zlecenie Gminy Miasta Toruń z oferowanych usług w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz Całodobowym Ośrodku Wsparcia skorzystać mogą jedynie mieszkańcy Torunia po uzyskaniu skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Wcześniej należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym w Samarytaninie, który udostępni niezbędne formularze/są również na stronie internetowej Parafii/ i uzgodni termin pobytu osoby chętnej a także zakres wsparcia.

Niezbędna dokumentacja

-pisemną zgodę na umieszczenie w DDPS oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów przyznawania świadczeń z pomocy społecznej;
– badania lekarskie;
– Zaświadczenie lekarskie (wypełnia lekarz POZ)
– Zaświadczenie lekarza psychiatry (wymagane jeśli osoba ubiegająca się o miejsce
w DDPS jest pacjentem poradni psychogeriatrycznej)
– kserokopię decyzji organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość pobieranego świadczenia (oryginał do wglądu);
– kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidów lub o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (oryginał do wglądu).
Taką samą dokumentację należy przygotować ubiegając się o miejsce w ośrodku całodobowym dodatkowo dołączając aktualny wykaz leków i ich dawkowanie potwierdzone przez lekarza.

Druki: szukaj tu>>>

Pozostałe  informacje

Całodobowy Ośrodek Wsparcia zapewnia opiekę i wsparcie 13 mieszkańcom Torunia. Osobami skierowanymi na pobyt okresowy zajmuje się wykwalifikowana kadra- pielęgniarka, opiekunki medyczne, terapeuta/pracownik socjalny,rehabilitant i personel pomocniczy współpracujący na co dzień z rodzinami i opiekunami osób osób przebywających w Ośrodku.
– kryteria i zasady przyjmowania na podopiecznych
Ośrodek przyjmuje mieszkańców Torunia na podstawie decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Do Samarytanina po przeprowadzeniu wywiadu przez pracownika socjalnego MOPR kierowane są osoby , które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
– regulaminy– DDPS i COW – załączniki
-informacje dla rodzin osób korzystających z usług okresowej całodobowej opieki
Szczegółowych informacji udziela dyrekcja i pracownicy ośrodka. Możliwy kontakt w dni robocze- telefoniczny nr 56 6394252- dyrektor, 56 6394257 – administracja w godz.8-14 ,
56 6394250 pracownik socjalny w godz.8-16 oraz e-mailowy:samarytanin.torun@wp.pl
Codziennie kontaktować się można z pracownikami COW pod nr tel. 56 6394261
Informacje dla rodzin osób korzystających z pobytu dziennego.
Placówka działa w dni robocze w godz.8-16. W tym czasie do dyspozycji są terapeuci i pracownik socjalny. Telefoniczny kontakt -nr 56 6394252- dyrektor, 56 6394257 – administracja w godz.8-14, 56 6394250 pracownik socjalny w godz.8-16 oraz e-mailowy:samarytanin.torun@wp.pl
– wskazówki dotyczące opieki nad osobami z niepełnosprawnościami
Przed podjęciem decyzji o korzystaniu z usług społecznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej lub Całodobowym Ośrodku Wsparcia niezbędna jest rozmowa zainteresowanych lub ich opiekunów z kadrą ośrodka mająca na celu ustalenie szczególnych potrzeb tej grupy osób stosownie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.